Reklamačný poriadok

  1. Všeobecné ustanovenia

   Predávajúcim je GASTROPREDAJ plus s.r.o., so sídlom Pri starom letisku 9940/1, 831 07 Bratislava – Vajnory, IČO: 53 066 723 (ďalej len „predávajúci“).

  1. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri uplatňovaný práv z vád veci (tovaru) v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy s predávajúcim.
  2. Kupujúcim je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý s Predávajúcim uzatvoril kúpnu zmluvu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok. Právne vzťahy vyplývajúce z vád produktov a z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
  3. Produkty sú tovary, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy a ktoré na základe kúpnej zmluvy Kupujúci kupuje od Predávajúceho a nadobúda do svojho vlastníctva (ďalej tiež ako produkty“).
  4. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva.
  5. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Predávajúci vyhlasuje, že tento Reklamačný poriadok sa týka výlučne kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi a upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

   

  1. Odkazy

   Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho.

   

  III. Zodpovednosť predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)

   Predávajúci je povinný dodať produkt v súlade s uzavretou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).

  1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný produkt pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci zodpovedá tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí produktu v záručnej dobe (záruka). Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
  2. Kupujúci je oprávnený predávaný produkt, pred prevzatím prezrieť.
  3. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:

   

  1. použitím, údržbou alebo umiestnením produktu v rozpore s návodom na inštaláciu,          obsluhu alebo charakterom produktu,
  2. neodborným alebo neoprávneným zásahom do produktu,
  3. cudzími látkami a tekutinami vniknutými do produktu,
  4. neodvratnou udalosťou (živelné pohromy, prepätia na elektrickej sieti, atď.)
  5. nesprávnou manipuláciou a inštaláciou produktu osobou inou ako predávajúci alebo ním poverené osoby
  6. mechanické poskodenie
  7. zatečenie tekutinou /voda, čistiace prostriedky, mastnota…/

   

  1. Záručná doba

   Záručná doba je 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia produktu kupujúcim.

  1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný produkt prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
  2. Ak dôjde k výmene produktu za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
  3. Práva zo zodpovednosti za vady produktu, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

   

  1. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

   Kupujúci je oprávnený ohlásiť vady alebo akékoľvek poškodenie alebo nefunkčnosť produktu telefonicky na telefónnych číslach 0908 114 547, 0917 492 922 alebo zaslaným emailom na adresu: obchod@gastropredajplus.sk. Práva zo zodpovednosti za vady produktu (a teda reklamáciu) je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho výlučne prostredníctvom elektronického formulára na nahlasovanie reklamácií zverejneného na internetovej stránke predávajúceho (v jej spodnej časti): gastropredajplus.sk

  1.  

  2. Kupujúci je pri reklamácii povinný (pri osobnej návšteve technika podľa bodu 3 alebo zaslaní produktu poštou podľa bodu 4) predložiť:

   

  • Opis vád a nárok uplatňovaný reklamáciou
  • Faktúru týkajúcu sa produktu a doklad o zaplatení kúpnej ceny
  • Dodací list
  • Montážny protokol
  • Záručný list

   

  1. V prípade produktov, ktoré boli u kupujúceho namontované predávajúcim alebo ním poverenou treťou osobou sa oprava vád uskutoční priamo na mieste inštalácie produktu. Výjazd technika je spoplatnený nasledovne:

   

  1. Výjazd v rámci Bratislavy – 25,- EUR bez DPH
  2. Výjazd do 50 km od Bratislavy – 50,- EUR bez DPH
  3. Výjazd do vzdialenosti väčšej ako 50 km od Bratislavy- 0,60 EUR bez DPH / km za cestu k zákazníkov a naspäť

   

  1. V prípade produktov, ktoré neboli u kupujúceho namontované, a teda, nie sú pevne umiestnené, zašle kupujúci produkt predávajúcemu alebo ním určenej tretej osobe na adresu oznámenú mu predávajúcim po uplatnení reklamácie produktu. Náklady na zaslanie znáša v celom rozsahu kupujúci. Kupujúci je oprávnený reklamovaný produkt doručiť na oznámenú adresu aj osobne. Kupujúci nie je oprávnený zaslať produkt na dobierku – takto zaslané produkty nebudú prevzaté.

   

  1. Po prevzatí reklamovaného produktu podľa bodu  alebo po návšteve technika podľa bodu 3 bude kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
  2. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a bude mu vrátená plná suma za produkt alebo má právo na výmenu produktu za nový.
  3. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  4. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného produktu, výmenou produktu, vrátením kúpnej ceny produktu, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu alebo jej odôvodnené zamietnutie.
  5. Reklamovaný produkt Predávajúci po vybavení reklamácie Kupujúcemu doručí, na vlastné náklady, rovnakou formou, akou bola reklamácia doručená zo strany Kupujúceho. Zmena formy doručenia je možná len na základe súhlasu Kupujúceho.
  6. Predávajúci je oprávnený reklamáciu vybaviť sám alebo prostredníctvom tretej osoby, s čím je Kupujúci oboznámený a súhlasí.

   

   Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady – podstatné porušenie zmluvy

   Ak je dodaním produktu s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:

  1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
  2. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
  3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
  4. odstúpiť od zmluvy

   

  1. Voľba medzi nárokmi uvedenými v odseku 1 kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady produktu sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného produktu, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady produktu v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
  2. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v odseku 2, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

   

  VII. Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady – nepodstatné porušenie zmluvy

   Ak je dodaním produktu s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho produktu a odstránenie ostatných vád produktu, alebo zľavu z kúpnej ceny.

  1. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa odseku 5, je predávajúci povinný dodať chýbajúci produkt a odstrániť právne vady produktu. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného produktu; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.
  2. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.
  3. Dokiaľ kupujúci neurčí lehotu podľa odseku 3 alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa odseku 3.
  4. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z odseku 3 alebo 4, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa odseku 3 alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.