Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi GASTROPREDAJ plus s.r.o., so sídlom Pri starom letisku 9940/1, 831 07 Bratislava – Vajnory, IČO: 53 066 723 (ďalej tiež ako “Predávajúci¨) a každou osobou, ktorá je kupujúcim produktu ponúkaného Predávajúcim.
 2. Kontakt na predávajúceho je: email: obchod@gastropredajplus.sk, telefónne číslo: 0908 114 547, 0917 492 922.
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.gastropredajplus.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).
 4. Kupujúcim je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý s Predávajúcim uzatvoril kúpnu zmluvu.
 5. Produkty sú tovary, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy a ktoré na základe kúpnej zmluvy Kupujúci kupuje od Predávajúceho a nadobúda do svojho vlastníctva (ďalej tiež ako produkty“).
 6. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva.
 7. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Predávajúci vyhlasuje, že tieto Obchodné podmienky sa týkajú výlučne kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi a upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

 1. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho je zaslanie cenovej ponuky kupujúcemu, obsahujúcej druh produktu a jeho množstvo, ako aj bližšiu špecifikáciu a kúpnu cenu, ďalej lehotu dodania produktu a prípadné ďalšie práva a povinnosti upravujúce právne vzťahy odlišne od týchto Obchodných podmienok.

 1. K akceptácii cenovej ponuky, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza zo strany Kupujúceho na základe akceptácie cenovej ponuky takým spôsobom, že zo strany Kupujúceho dôjde k podpisu obdržanej cenovej ponuky v jej spodnej časti, uvedením obchodného mena Kupujúceho, dátumu a miesta podpisu cenovej ponuky a jej podpísaním osobou konajúcou v mene Kupujúceho. Takto podpísaná cenová ponuka bude následne elektronicky, poštou alebo osobne doručená.
 2. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.
 3. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej vypovedaním.

  

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 Kúpna cena produktov je uvedená v cenovej ponuke Predávajúceho a je záväzná a finálna (ďalej len „kúpna cena“ alebo „cena“).

 1. Základným platidlom je mena euro.
 2. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu na základe faktúry alebo zálohovej faktúry Predávajúceho v zmysle ustanovení tohto článku Obchodných podmienok a v zmysle akceptovanej cenovej ponuky.
 3. Ak nebude stranami dohodnuté a v cenovej ponuke uvedené inak, je Kupujúci povinný zaplatiť po akceptácii cenovej ponuky prvú časť kúpnej ceny (zálohovú platbu) vo výške určenej v cenovej ponuke. Zálohovú platbu uhradí Kupujúci na základe faktúry alebo zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim po akceptácii cenovej ponuky zo strany Kupujúceho. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Predávajúci a Kupujúci vyhlasujú, že prvá časť kúpnej ceny, t j. zálohová platba podľa tohto bodu Obchodných podmienok je súčasťou kúpnej ceny.
 4. Druhú časť kúpnej ceny zaplatí Kupujúci na základe faktúry alebo zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim po dodaní a montáži produktu. V prípade produktov, pri ktorých sa cenovou ponukou Predávajúci nezaviazal k montáži, bude faktúra alebo zálohová faktúra na druhú časť kúpnej ceny uhradená po dodaní produktu.
 5. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúry alebo zálohové faktúry so 14 dňovou lehotou splatnosti.
 6. Kúpnu cenu za produkty je Kupujúci povinný zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho podľa údajov v obdržanej faktúre alebo zálohovej faktúre.
 7. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti alebo iných finančných záväzkov voči Predávajúcemu, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je po uplynutí splatnosti kúpnej ceny produktu alebo iných finančných záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu, oprávnený zaslať Kupujúcemu písomnú upomienku – zaslanie takejto upomienky je spoplatnené sumou 20,- EUR, ktoré je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu.

 

 1. Dodanie produktov

 Produkt bude Predávajúcim Kupujúcemu dodaný a namontovaný v lehote uvedenej v cenovej ponuke – to platí v prípade, ak sa predávajúci v cenovej ponuka zaviazal k montáži tovaru. V opačnom prípade sa lehota uvedená v cenovej ponuka vzťahuje iba na dodanie, nie na montáž produktu.

 1. Predávajúci je oprávnený dodať produkt kedykoľvek počas lehoty uvedenej v cenovej ponuke a Kupujúci je povinný bezodkladne poskytnúť Predávajúcemu všetko súčinnosť potrebnú na dodanie a montáž produktu a umožniť mu jeho dodanie a montáž, v prípade, ak bola dohodnutá.
 2. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o dátume dodania a montáže produktu aspoň 3 kalendárne dni vopred a umožniť mu výber najmenej z dvoch dní, kedy dôjde k dodaniu a montáži produktu. Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, je Kupujúci povinný zvoliť si jeden z dvoch termínov dodania produktu a tento termín oznámiť Predávajúcemu elektronicky bezodkladne. V prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k voľbe termínu do 2 pracovných dní a medzi Predávajúcim a Kupujúcim nedôjde ani k inej dohode, je Predávajúci oprávnený dodať produkt v ním určený deň – v neskorší deň z dní, ktoré boli Kupujúcemu oznámené ako možné dni dodania produktu podľa prvej vety tohto bodu.
 3. V prípade, že Kupujúci neumožní Predávajúcemu dodanie alebo montáž produktu v deň určený podľa bodu 3 tohto článku Obchodných podmienok, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na produkte. Kupujúci zároveň znáša náklady ďalšieho – opakovaného dodania produktu.
 4. Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke.
 5. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená v cenovej ponuke.
 6. Dodanie a montáž produktu je Predávajúci oprávnený uskutočniť sám alebo prostredníctvom tretích osôb.
 7. Dodanie produktu potvrdí Kupujúci podpisom dodacieho listu buď Predávajúcemu alebo tretej osobe uskutočňujúcej dodanie produktu.
 8. Montáž produktu, ak bola dohodnutá, potvrdí Kupujúci podpisom montážneho protokolu buď Predávajúcemu alebo tretej osobe uskutočňujúcej dodanie produktu.

 

 1. Prevzatie produktu

 Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a podpisom preberacieho protokolu a podpisom dodacieho alebo montážneho listu alebo neumožnením jeho doručenia podľa čl. V bod 4 týchto Obchodných podmienok.

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom pripísania celej kúpnej ceny za produkt na účet Predávajúceho.
 2. Kupujúci má právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu pokiaľ je dodaný produkt iného typu alebo v prípadoch:

 dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),

 1. dodania veci v poškodenom obale alebo,
 2. dodaní veci bez príslušných dokladov.

 

 1. Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za produkt riadne a včas.

 

 1. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

 Prepravné náklady predávajúceho, ako aj náklady na montáž produktu nie sú zahrnuté v cene produktu a budú uvedené osobitne v cenovej ponuke zaslanej Predávajúcim Kupujúcemu.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy a zmluvné pokuty

 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, okrem prípadov, keď tak stanovujú právne predpisy tiež vtedy, ak:

 

 1. Kupujúci je v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby podľa cenovej ponuky alebo týchto Obchodných podmienok, ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Predávajúcim,
 2. na Kupujúceho bol vyhlásený konkurzu alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo Kupujúcemu bola povolená reštrukturalizácia,
 3. Kupujúci vstúpil do likvidácie
 4. Kupujúci neposkytne súčinnosť potrebnú na dodanie a montáž tovaru, ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Predávajúcim.
 5. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody.
 6. Predávajúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2% z kúpnej ceny produktu, v prípade ak Kupujúci neposkytne Predávajúcemu súčinnosť potrebnú na dodanie a montáž Produktu. Nárok na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknutý.

   

VIII. Záverečné ustanovenia

 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou cenovej ponuky a upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade rozporov medzi cenovou ponukou a týmito ustanoveniami Obchodných podmienok majú prednosť ustanovenia cenovej ponuky, ktorá bola akceptovaná Kupujúcim.

 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť)založenými kúpnou zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok.