Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi
GASTROPREDAJ plus s.r.o., so sídlom Pri starom letisku 9940/1, 831 07 Bratislava – Vajnory, IČO:
53 066 723 (ďalej tiež ako “Predávajúci¨) a každou osobou, ktorá je kupujúcim produktu
ponúkaného Predávajúcim.
2. Kontakt na predávajúceho je: email: obchod@gastropredajplus.sk, telefónne číslo: +421 908 114 547,
+421 917 492 922.
3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého
prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.gastropredajplus.sk (ďalej aj
“Internetový obchod“).
4. Kupujúcim je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý s Predávajúcim uzatvoril
kúpnu zmluvu.
5. Produkty sú tovary, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy a ktoré na základe kúpnej zmluvy
Kupujúci kupuje od Predávajúceho a nadobúda do svojho vlastníctva (ďalej tiež ako produkty“).
6. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva.
7. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Predávajúci vyhlasuje, že tieto Obchodné podmienky sa
týkajú výlučne kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi a upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim
a Kupujúcim na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník.


II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho je zaslanie cenovej ponuky
kupujúcemu, obsahujúcej druh produktu a jeho množstvo, ako aj bližšiu špecifikáciu a kúpnu
cenu, ďalej lehotu dodania produktu a prípadné ďalšie práva a povinnosti upravujúce právne
vzťahy odlišne od týchto Obchodných podmienok.
2. K akceptácii cenovej ponuky, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza zo strany Kupujúceho
na základe akceptácie cenovej ponuky takým spôsobom, že zo strany Kupujúceho dôjde k podpisu
obdržanej cenovej ponuky v jej spodnej časti, uvedením obchodného mena Kupujúceho, dátumu
a miesta podpisu cenovej ponuky a jej podpísaním osobou konajúcou v mene Kupujúceho. Takto
podpísaná cenová ponuka bude následne elektronicky, poštou alebo osobne doručená.
3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho
a Kupujúceho.
4. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej vypovedaním.


III. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena produktov je uvedená v cenovej ponuke Predávajúceho a je záväzná a finálna (ďalej
len „kúpna cena“ alebo „cena“).
2. Základným platidlom je mena euro.
3. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu na základe faktúry alebo zálohovej faktúry Predávajúceho
v zmysle ustanovení tohto článku Obchodných podmienok a v zmysle akceptovanej cenovej
ponuky.
4. Ak nebude stranami dohodnuté a v cenovej ponuke uvedené inak, je Kupujúci povinný zaplatiť po
akceptácii cenovej ponuky prvú časť kúpnej ceny (zálohovú platbu) vo výške určenej v cenovej
ponuke. Zálohovú platbu uhradí Kupujúci na základe faktúry alebo zálohovej faktúry vystavenej
Predávajúcim po akceptácii cenovej ponuky zo strany Kupujúceho. Pre odstránenie akýchkoľvek
pochybností Predávajúci a Kupujúci vyhlasujú, že prvá časť kúpnej ceny, t j. zálohová platba podľa
tohto bodu Obchodných podmienok je súčasťou kúpnej ceny.
5. Druhú časť kúpnej ceny zaplatí Kupujúci na základe faktúry alebo zálohovej faktúry vystavenej
Predávajúcim po dodaní a montáži produktu. V prípade produktov, pri ktorých sa cenovou
ponukou Predávajúci nezaviazal k montáži, bude faktúra alebo zálohová faktúra na druhú časť
kúpnej ceny uhradená po dodaní produktu.
6. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúry alebo zálohové faktúry so 14 dňovou lehotou splatnosti.
7. Kúpnu cenu za produkty je Kupujúci povinný zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet
Predávajúceho podľa údajov v obdržanej faktúre alebo zálohovej faktúre.
8. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti alebo iných finančných
záväzkov voči Predávajúcemu, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo
výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je po uplynutí splatnosti kúpnej ceny produktu alebo
iných finančných záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu, oprávnený zaslať Kupujúcemu
písomnú upomienku – zaslanie takejto upomienky je spoplatnené sumou 20,- EUR, ktoré je
Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu.


IV. Dodanie produktov

1. Produkt bude Predávajúcim Kupujúcemu dodaný a namontovaný v lehote uvedenej v cenovej
ponuke – to platí v prípade, ak sa predávajúci v cenovej ponuka zaviazal k montáži tovaru.
V opačnom prípade sa lehota uvedená v cenovej ponuka vzťahuje iba na dodanie, nie na montáž
produktu.
2. Predávajúci je oprávnený dodať produkt kedykoľvek počas lehoty uvedenej v cenovej ponuke
a Kupujúci je povinný bezodkladne poskytnúť Predávajúcemu všetko súčinnosť potrebnú na
dodanie a montáž produktu a umožniť mu jeho dodanie a montáž, v prípade, ak bola dohodnutá.
3. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o dátume dodania a montáže produktu aspoň 3
kalendárne dni vopred a umožniť mu výber najmenej z dvoch dní, kedy dôjde k dodaniu a montáži
produktu. Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, je Kupujúci povinný zvoliť si jeden
z dvoch termínov dodania produktu a tento termín oznámiť Predávajúcemu elektronicky
bezodkladne. V prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k voľbe termínu do 2 pracovných dní
a medzi Predávajúcim a Kupujúcim nedôjde ani k inej dohode, je Predávajúci oprávnený dodať
produkt v ním určený deň – v neskorší deň z dní, ktoré boli Kupujúcemu oznámené ako možné dni
dodania produktu podľa prvej vety tohto bodu.
4. V prípade, že Kupujúci neumožní Predávajúcemu dodanie alebo montáž produktu v deň určený
podľa bodu 3 tohto článku Obchodných podmienok, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo
škody na produkte. Kupujúci zároveň znáša náklady ďalšieho – opakovaného dodania produktu.
5. Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu
s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke.
6. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená v cenovej ponuke.
7. Dodanie a montáž produktu je Predávajúci oprávnený uskutočniť sám alebo prostredníctvom
tretích osôb.
8. Dodanie produktu potvrdí Kupujúci podpisom dodacieho listu buď Predávajúcemu alebo tretej
osobe uskutočňujúcej dodanie produktu.
9. Montáž produktu, ak bola dohodnutá, potvrdí Kupujúci podpisom montážneho protokolu buď
Predávajúcemu alebo tretej osobe uskutočňujúcej dodanie produktu.


V. Prevzatie produktu

1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza
na Kupujúceho jeho prevzatím a podpisom preberacieho protokolu a podpisom dodacieho alebo
montážneho listu alebo neumožnením jeho doručenia podľa čl. V bod 4 týchto Obchodných
podmienok.
2. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom pripísania celej kúpnej
ceny za produkt na účet Predávajúceho.
3. Kupujúci má právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu pokiaľ je dodaný produkt iného typu
alebo v prípadoch:
a. dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
b. dodania veci v poškodenom obale alebo,
c. dodaní veci bez príslušných dokladov.
4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za produkt riadne a včas.
VI. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu
1. Prepravné náklady predávajúceho, ako aj náklady na montáž produktu nie sú zahrnuté v cene
produktu a budú uvedené osobitne v cenovej ponuke zaslanej Predávajúcim Kupujúcemu.


VII. Odstúpenie od zmluvy a zmluvné pokuty

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, okrem prípadov, keď tak stanovujú právne
predpisy tiež vtedy, ak:
a) Kupujúci je v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby podľa cenovej ponuky alebo týchto
Obchodných podmienok, ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Predávajúcim,
b) na Kupujúceho bol vyhlásený konkurzu alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku alebo Kupujúcemu bola povolená reštrukturalizácia,
c) Kupujúci vstúpil do likvidácie
d) Kupujúci neposkytne súčinnosť potrebnú na dodanie a montáž tovaru, ani v dodatočnej
lehote poskytnutej mu Predávajúcim.
e) Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody.
f) Predávajúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2% z kúpnej ceny produktu, v prípade ak
Kupujúci neposkytne Predávajúcemu súčinnosť potrebnú na dodanie a montáž Produktu.
Nárok na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknutý.


VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou cenovej ponuky a upravujú
právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade rozporov medzi cenovou ponukou
a týmito ustanoveniami Obchodných podmienok majú prednosť ustanovenia cenovej ponuky,
ktorá bola akceptovaná Kupujúcim.
2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu
vyplynúť)založenými kúpnou zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa vzťahujú ustanovenia
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok.

Obchodné podmienky sú platné od 1.6.2020
Reklamačný poriadok


I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúcim je GASTROPREDAJ plus s.r.o., so sídlom Pri starom letisku 9940/1, 831 07 Bratislava
– Vajnory, IČO: 53 066 723 (ďalej len „predávajúci“).
2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri uplatňovaný práv z vád veci
(tovaru) v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy s predávajúcim.
3. Kupujúcim je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý s Predávajúcim uzatvoril
kúpnu zmluvu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok. Právne vzťahy vyplývajúce z vád
produktov a z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia
podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
4. Produkty sú tovary, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy a ktoré na základe kúpnej zmluvy
Kupujúci kupuje od Predávajúceho a nadobúda do svojho vlastníctva (ďalej tiež ako produkty“).
5. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva.
6. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Predávajúci vyhlasuje, že tento Reklamačný poriadok sa
týka výlučne kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi a upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim
a Kupujúcim na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník.


II. Odkazy

1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho.


III. Zodpovednosť predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)

1. Predávajúci je povinný dodať produkt v súlade s uzavretou zmluvou t.j. v požadovanej akosti,
množstve a bez vád (faktických, právnych).
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný produkt pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci
zodpovedá tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí produktu v záručnej dobe (záruka). Vady
musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
3. Kupujúci je oprávnený predávaný produkt, pred prevzatím prezrieť.
4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:
a) použitím, údržbou alebo umiestnením produktu v rozpore s návodom na inštaláciu,
obsluhu alebo charakterom produktu,
b) neodborným alebo neoprávneným zásahom do produktu,
c) cudzími látkami a tekutinami vniknutými do produktu,
d) neodvratnou udalosťou (živelné pohromy, prepätia na elektrickej sieti, atď.)
e) nesprávnou manipuláciou a inštaláciou produktu osobou inou ako predávajúci alebo
ním poverené osoby
f) mechanické poškodenie
g) zatečenie tekutinou /voda, čistiace prostriedky, mastnota.../


IV. Záručná doba

1. Záručná doba je 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia produktu kupujúcim.
2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy
bol povinný produkt prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať
kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
3. Ak dôjde k výmene produktu za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej
veci.
4. Práva zo zodpovednosti za vady produktu, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili
v záručnej dobe.


V. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

1. Kupujúci je oprávnený ohlásiť vady alebo akékoľvek poškodenie alebo nefunkčnosť produktu
telefonicky na telefónnych číslach +421 908 114 547, +421 917 492 922 alebo zaslaným emailom na
adresu: obchod@gastropredajplus.sk. Práva zo zodpovednosti za vady produktu (a teda
reklamáciu) je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho výlučne prostredníctvom
elektronického formulára na nahlasovanie reklamácií zverejneného na internetovej stránke
predávajúceho (v jej spodnej časti): www.gastropredajplus.sk
2. Kupujúci je pri reklamácii povinný (pri osobnej návšteve technika podľa bodu 3 alebo zaslaní
produktu poštou podľa bodu 4) predložiť:
- Opis vád a nárok uplatňovaný reklamáciou
- Faktúru týkajúcu sa produktu a doklad o zaplatení kúpnej ceny
- Dodací list
- Montážny protokol
- Záručný list
3. V prípade produktov, ktoré boli u kupujúceho namontované predávajúcim alebo ním poverenou
treťou osobou sa oprava vád uskutoční priamo na mieste inštalácie produktu. Výjazd technika je
spoplatnený nasledovne:
a) Výjazd v rámci Bratislavy – 20,- EUR
b) Výjazd do 50 km od Bratislavy – 50,- EUR
c) Výjazd do vzdialenosti väčšej ako 50 km od Bratislavy- 0,60 EUR / km za cestu
k zákazníkov a naspäť
4. V prípade produktov, ktoré neboli u kupujúceho namontované, a teda, nie sú pevne umiestnené,
zašle kupujúci produkt predávajúcemu alebo ním určenej tretej osobe na adresu oznámenú mu
predávajúcim po uplatnení reklamácie produktu. Náklady na zaslanie znáša v celom rozsahu
kupujúci. Kupujúci je oprávnený reklamovaný produkt doručiť na oznámenú adresu aj osobne.
Kupujúci nie je oprávnený zaslať produkt na dobierku – takto zaslané produkty nebudú prevzaté.
5. Po prevzatí reklamovaného produktu podľa bodu alebo po návšteve technika podľa bodu 3 bude
kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné
okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
6. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj
neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy
a bude mu vrátená plná suma za produkt alebo má právo na výmenu produktu za nový.
7. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho,
a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
8. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením
reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného produktu,
výmenou produktu, vrátením kúpnej ceny produktu, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu
alebo jej odôvodnené zamietnutie.
9. Reklamovaný produkt Predávajúci po vybavení reklamácie Kupujúcemu doručí, na vlastné náklady,
rovnakou formou, akou bola reklamácia doručená zo strany Kupujúceho. Zmena formy doručenia
je možná len na základe súhlasu Kupujúceho.
10. Predávajúci je oprávnený reklamáciu vybaviť sám alebo prostredníctvom tretej osoby, s čím je
Kupujúci oboznámený a súhlasí.


VI. Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady – podstatné porušenie zmluvy

1. Ak je dodaním produktu s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie
chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy
2. Voľba medzi nárokmi uvedenými v odseku 1 kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi
predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto
oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však
ukáže, že vady produktu sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané
náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného produktu, ak o to predávajúceho
požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak
predávajúci neodstráni vady produktu v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred
jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať
primeranú zľavu z kúpnej ceny.
3. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v odseku 2, má nároky z vád
tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.


VII. Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady – nepodstatné porušenie zmluvy

1. Ak je dodaním produktu s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci
požadovať buď dodanie chýbajúceho produktu a odstránenie ostatných vád produktu, alebo
zľavu z kúpnej ceny.
2. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa
odseku 5, je predávajúci povinný dodať chýbajúci produkt a odstrániť právne vady produktu.
Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním
náhradného produktu; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť
kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.
3. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej
lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád
tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi
kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.
4. Dokiaľ kupujúci neurčí lehotu podľa odseku 3 alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny,
môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez
zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj
nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa odseku 3.
5. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z odseku 3 alebo 4, môže
kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní
predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa odseku 3 alebo v
primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu
predávajúceho meniť.

Reklamačný poriadok je platný od 1.6.2020